Về Orchistra

Orchistra là doanh nghiệp trực thuộc Trung tâm Đổi mới sáng tạo của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, được thành lập từ dự án OKP – Hà Lan nằm nâng cao năng lực của ngành hàng rau hoa quả tại Việt Nam. Orchistra đang tận dụng mọi nguồn lực để tạo ra một kênh kết nối riêng cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trong và ngoài nước, nhằm mục tiêu giới thiệu các sản phẩm công nghệ thông minh phục vụ sự phát triển nông nghiệp bền vững. Orchistra cũng đồng thời chú trọng đào tạo nguồn nhân lực đạt chuẩn theo yêu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động.

Liên hệ
Ms. Nguyen Thi Hoa

Head of International Cooperation and Training
Hoa.nt@octra.com.vn
+84 987804728

Sản phẩm và Giải pháp
  • Triển lãm và giới thiệu sản phẩm

  • Tư vấn kỹ thuật

  • Đào tạo và cung cấp nhân lực

Tải về
Photo gallery
Liên hệ với công ty